ALIN KAZANIN
ANA SAYFA » 2012-04-27 Kalkınma ajansları
Reklam
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2012
2012-04-27 Kalkınma ajansları

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

Kalkınma Ajansları Haritası

Kalkınma Ajansları Haritası (26 Düzey2 Bölgesi ve Kalkınma Ajansı)

Ülkemizde son dönemde sayısı ve miktarı artan teşvik, hibe ve destek veren kuruluşların en önemlilerinden olan kalkınma ajansları, Kalkınma Bakanlığının bölgesel sinir uçlarıdır. Merkezi planlama ve karar mekanizmasından uzak tutulmaları için Kalkınma Bakanlığının yerel birimleri şeklinde örgütlenmemiş olup nispeten özerk bir yapıları vardır. Finansman kaynakları genel bütçe vergi gelirleri, yerel yönetim ve meslek kuruluşlarının payları ve AB Fonlarıdır.

Türkiye, 12 Düzey1 bölgesine ve 26 Düzey2 bölgesine ayrılmıştır. Her bir Düzey2 bölgesinde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 26 kalkınma ajansı kuruldu. Kalkınma ajansları, ulusal kalkınma planı ve programları çerçevesinde kamu ve özel kesimi ile STK’lar arasında işbirliğini geliştirmek ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bu görevi üstlenirler. Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Kalkınma Bakanlığı sorumludur. (1)

Kalkınma Ajansları, tüzel kişiliği haizdir ve Düzey2 bölgeleri esas alınarak kurulmuştur. Bir kalkınma ajansı bölgesinde bulunan illerden sorumludur.

Kalkınma ajanslarının 3 tanesi tek ilde kurulu: İstanbul, Ankara ve İzmir. Diğer kalkınma ajansları ise toplam nüfusu yaklaşık 3 milyon civarında olan ve birbirine yakın 2 ile 6 ilde kurulmuş bulunuyor. Ajansların merkezi, kurulu bulunduğu bölgenin illerinden birinde bulunurken diğer illerde Ajans Genel Sekreterliğine bağlı olarak çalışan Yatırım Destek Ofisleri oluyor.

İlk iki kalkınma ajansı ilk defa 2006 yılında kuruldu: Çukurova Kalkınma Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı.

Ajansların görev ve yetkileri:

 1. Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 2. Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına (Kalkınma Bakanlığı) bildirmek.
 3. Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 6. Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 11. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 12. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

Ajanslar, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür.

Kalkınma Ajanslarının organizasyon yapısı şöyledir: Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisleri.

Kalkınma Kurulu, bölge illerinde dengeli dağılım sağlanmak şartıyla 100 kişiden oluşur. Kurula üye gönderecek kamu ve özel kesim ile STK’ların gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süreleri ve diğer hususlar ajansın kuruluş kararnamesi ile belirlenir.

Yönetim Kurulu

Ajansın karar organıdır. Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı, bölgenin valilerinden biridir. Ajans merkezinin bulunduğu ilin valisinden başlamak üzere her yıl dönüşümlü olarak illerin alfabetik sırasına göre yönetim kurulu başkanı değişir. Tek ilde kurulan ajanslarda ise Yönetim Kurulu Başkanı o ilin valisidir.

Yönetim Kurulunda valiler dışında varsa büyükşehir belediye başkanları yoksa il merkezlerinin belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ya da ticaret odası ve sanayi odası ayrı ayrı ise TOBB tarafından belirlenen odanın başkanı bulunur. Tek ilde kurulu ise, hem ticaret odası başkanı hem de sanayi odası başkanı yönetim kurulunda bulunurken, kalkınma kurulu tarafından STK’lar ya da özel kesimden seçilen üç temsilci daha bulunur. Bu temsilcilerin görev süresi iki yıldır. Yönetim kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanır, toplantılara oy hakkı olmamak kaydıyla ajans Genel Sekreteri de katılır. Yönetim Kurulu açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerinden bazılarını Genel Sekretere devredebilir.

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik ajansın icra organı. Genel Sekreter, ajans personelinin amiridir ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Birimler: Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetimi Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Kurumsal Koordinasyon Birimi.

Yatırım Destek Ofisleri

Bölge illerinde biri koordinatör olmak üzere en fazla beş uzmandan oluşan Yatırım Destek Ofisleri bulunur. Ancak bu sayı Kalkınma Bakanlığının onayıyla arttırılabilir. Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir.

Kaynak: Girişimci İş Fikirleri

NOT:
1) 08.02.2006 tarihli ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu Ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulmuş tüzel kişiliği haiz kuruluşlardır. Kanuna göre ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı sorumludur. Ancak DPT kaldırılıp Kalkınma Bakanlığı kurulduktan sonra sorumluluk Bakanlığa geçmiştir.
 
 

DİĞER HABERLER

Yoğun kar yağışı, AVM’lere yaradı, cirolar arttı
Yoğun kar yağışı, AVM’lere yaradı, cirolar arttı
Yoğun kar yağışı nedeniyle AVM´lere sığınanlar tüketiciler, ciroları yüzde 25 artırdı.
  Tarihi Sultanahmet Köftecisi ABD’de şube açacak
Tarihi Sultanahmet Köftecisi ABD’de şube açacak
Sultanahmet Köftecisi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tezçakın, "ABD’nin çok saygın iş adamlarından işbirliği...

TBAA melek yatırımcıları topluyor
TBAA melek yatırımcıları topluyor
Melek Yatırımcılar Derneği yönetiminde Franchising Derneği´nden tanıdık isimler yer aldı
  Burger King kendi Sos-Ye-Log’larını yetiştiriyor
Burger King kendi Sos-Ye-Log’larını yetiştiriyor
Burger King’in enfes sosları artık yepyeni bir bilim dalı olan Sos-Ye-Loji ile dijital ortamda sos severlerle buluştu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İLETİŞİM / REKLAM
info@franchise.com.tr

© 1997-2021 Franchise.com.tr - Tüm hakları saklıdır.
MICROSOM
İstanbul Hava Durumu
ANASAYFA |   MARKALAR |   FIRSATLAR |   AVM |   BİLGİLER |   HABERLER İLETİŞİM ONLINE DANIŞMA